Våra tjänster

VI ERBJUDER

Våra föreläsare har lång erfarenhet av arbete i förskolan och av utvecklingsarbete. Vårt arbetssätt är väl förankrat i praktisk verksamhet och vi vet därför att det fungerar.

VÅRA TJÄNSTER

Föreläsningar

Vad är egentligen teamatisk multiprocesspedagogik och vad kan det tillföra er verksamhet? Vi presenterar arbetssättet, beskriver metoderna och knyter dessa till teorier tagna ur ett tvärvetenskapligt fält.

Workshops

Teamatisk multiprocesspedagogik är uppdrags- och upplevelsebaserat. I våra workshops har du själv möjlighet att praktisera hur ett uppdrag kan gå till.

Handledning

Har er verksamhet stagnerat? När orken tryter och motivationen dalar kan man behöva nytändning. Vi har lång egen erfarenhet av utvecklingsarbete i förskolan - låt därför oss bli er diskussionsparter när det gäller verksamhetsförbättringar.

ERA MÖJLIGHETER

1

Kunna bedriva en verksamhet som omfattar samtliga förskolans mål och riktlinjer.

2

Få förbättrad kvalitet och måluppfyllelse för verksamheten.

3

Öka motivationen hos både barn och pedagoger.

TEAMATISK MULTIPROCESSPEDAGOGIK

 

Vi lever i ett samhälle där kunskap numera är en värdemätare på välfärd. Vi vill därför med vår pedagogiska modell sätta barns lärande i fokus men utan att göra avkall på de metoder och grundtankar svensk förskola sedan länge bygger på. I teamatisk multiprocesspedagogik kommer alltid barnperspektivet i främsta rummet.

 

Ordet multiprocessor är hämtat från datorvärlden och kan förenklat beskrivas som en dator med flera mindre centralenheter, processorer, som arbetar parallellt. Om datorn symboliserar verksamheten är barnen med alla sina intressen, olika erfarenheter och idéer de olika processorer som just för att de samverkar, ökar datorns, det vill säga verksamhetens, kapacitet. Eftersom alla enheter på det här sättet är beroende av varandra för att systemet ska fungera bäst får gruppen stor betydelse för såväl verksamhetens kvalitet som för de enskilda barnens lärande. Teamutveckling är därför en central del i Teamatisk multiprocesspedagogik.

Teamatisk multiprocesspedagogik utgår från fyra fundament:

 

  • Barnperspektiv
  • Demokratiska värderingar och förhållningssätt
  • Helhetssyn på kunskap och lärande
  • Lärandets förutsättningar

 

Teamtisk multiprocesspedagogik har sina rötter i

  • Förskolans läroplan (Lpfö98/10)
  • FN:s konvention om Barnets rättigheter
  • Sociokulturellt perspektiv
  • Holism
  • Äventyrspedagogik

 

MICY Learning4Fun

MICY Learning4Fun Copyright @ All Rights Reserved