FAQ

FAQ

Nedan besvarar vi några vanliga frågor vi får om teamatisk multiprocesspedagogik. Hittar du inte det du söker här är du givetvis välkommen att kontakta oss!

 

 

Bygger teamatisk multiprocesspedagogik på Reggio Emilias filosofi?

 

En del av tankarna inom Reggio Emilia ligger också till grund för teamatisk multiprocesspedagogik men arbetssättet är också influerat av utvecklings- och äventyrspedagogik. Arbetssättet tar också utgångspunkt i John Deweys och Lev Vygotskijs tankar.

 

 

 

Går det att se alla barn i en stor barngrupp när man arbetar med hela gruppen som i teamatisk multiprocesspedagogik?

 

Vi har sedan tidigare erfarenheter av att en del av dagen dela in barnen i grupper, oftast efter ålder. Om vi jämför det arbetssättet med hur vi arbetar i dag med hela gruppen, teamet, ser vi avsevärda skillnader i kvalitet därför att våra relationer med alla de enskilda barnen har stärkts. Genom att vi gör saker tillsammans i helgrupp, men också ibland i mindre grupper naturligt skapade utifrån barnens intressen, har vi pedagoger fått en större förståelse för och kunskap om alla barnen.

 

 

Blir det inte rörigt när man helt utgår från barns intressen och initiativ i det dagliga arbetet?

 

Vi är övertygade om att om man upplever det som rörigt eller ej handlar om vilken förmåga man har att kunna släppa kontrollen. Vi är alla olika och en del människor behöver mer kontroll än andra. Därför behöver också alla olika tid på sig att förändra sitt arbetssätt. För oss handlar det här arbetssättet om demokrati och vi ser det som att det skapar massor med möjligheter. Dels handlar det om att vi pedagoger själva kan skapa en verksamhet utifrån de ramar vi har att förhålla oss till istället för att låta ramarna begränsa oss, dels ger det barnen möjlighet till inflytande och delaktighet på ett naturligt sätt. Arbetsättet har kommit att bli självklart eftersom vi upplever att det underlättar möjligheterna att kunna bedriva en bra förskoleverksamhet trots att förutsättningarna många gånger kan vara svåra.

 

 

Är teamatisk multiprocesspedagogik en utomhuspedagogik?

 

Teamatisk multiprocesspedagogik är uppdrags- och upplevelsebaserad. Det betyder att teamet får

olika fiktiva uppdrag som ska lösas och att vi vill få barnen engagerade med alla känslor och sinnen. Dessa uppdrag kan förläggas var som helst - i skogen, på gården, i stan eller inne på förskolan. När vi planerar dessa uppdrag ligger tyngdpunkten på hur vi arrangerar dem, inte på var det sker.

 

Går det att förena teamatisk multiprocesspedagogik med ett systematiskt kvalitetsarbete?

 

Absolut! Teamatisk multiprocesspedagik bygger på ett processtänkande. Därför är det nödvändigt att ständigt dokumentera och analysera barngruppens olika läroprocesser för att kunna synliggöra hur verksamheten har bidragit till de enskilda barnens utveckling och lärande utifrån målen i Lpfö 98/10. Detta ligger sedan till grund för hur vi arbetar med verksamhetens fortsatta utveckling.

 

 

Vad är det för pedagogiska vinster med teamatisk multiprocesspedagogik?

 

Att arbeta med teamutveckling redan i förskolan skapar möjligheter till samlärande och kommunikation som stärker relationerna i gruppen. Vi ser därför att vårt arbetssätt bidrar till förståelse för demokrati och solidaritet, en grundläggande värdegrund som i en förlängning kan förhindra mobbing och utanförskap. Att använda fantasi, lek och kreativitet som metod tillsammans med ett holistiskt perspektiv på lärande har dessutom visat sig vara gynnsamt för barns allsidiga lärande inom alla läroplanens olika målområden.

MICY Learning4Fun

MICY Learning4Fun Copyright @ All Rights Reserved